REGULAMIN LIFEENERGY - Świadomość QUANTUM 2.0

REGULAMIN LIFEENERGY

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.swiadomoscquantum.pl oraz jego subdomen jest Instytut Świadomości Kwantowej Magdalena Mleczkowska Paweł Sado s.c. (zwana dalej Instytut Świadomości Kwantowej) z siedzibą w Kielcach, Al. Na stadion 61, 25-127 Kielce, NIP: 9592043685, REGON: 388520919.

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń, warsztatów i coachingu w formie wydarzenia edukacyjnego.

4. Wydarzenie edukacyjne może być organizowane i dostarczone w formie online lub offline. O sposobie organizacji wydarzenia decyduje organizator. Sposób organizacji wydarzenia będzie podany najpóźniej 14 dni przed wydarzeniem edukacyjnym.

5. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe, warsztatowe i coachingowe świadczone w serwisie (wydarzenia edukacyjne), za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych opisanych w pkt 13, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.

6. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH EDUKACYJNYCH:

7. Uczestnicy wszystkich szkoleń, warsztatów i coachingów (wydarzeń edukacyjnych) organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut Świadomości Kwantowej oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach, warsztatach lub coachingach. Instytut Świadomości Kwantowej zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami, warsztatami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

8. Uczestnicy wszystkich szkoleń, warsztatów i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut Świadomości Kwantowej opisanych w niniejszym Regulaminie oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń, warsztatów lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

9. Instytut Świadomości Kwantowej będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń, warsztatów i coachingów.

10. Poprzez udział w szkoleniach, warsztatach lub coachingach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Instytut Świadomości Kwantowej nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia, warsztatów lub coachingu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

11. Osoby biorące udział w szkoleniu, warsztatach lub coachingu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, warsztatów, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących.

12. Instytut Świadomości Kwantowej, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

13. Promocje organizowane przez Instytut Świadomości Kwantowej, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone i przeznaczone są wyłącznie dla osoby, której są dedykowane, chyba że dodatkowa informacja stanowi inaczej.

14. Uczestnicy szkoleń, warsztatów i coachingów w Instytut Świadomości Kwantowej oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

15. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach lub coachingach Instytut Świadomości Kwantowej, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Instytut Świadomości Kwantowej.

16. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13 lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub coachingach organizowanych przez Instytut Świadomości Kwantowej Magdalena Mleczkowska Paweł Sado s.c. wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

III. ZAWARCIE I ZMIANA UMOWY:

17. Umowa o świadczenie usług przez Instytut Świadomości Kwantowej na wydarzenie edukacyjne może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego drogą internetową, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że, w przypadku  braku zapłaty, umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez Instytut Świadomości Kwantowej.

18. Płatność za usługi Instytut Świadomości Kwantowej może być dokonana w formie:

a)      kartą kredytową lub debetową online,

b)      przelewu z konta bankowego,

c)      przelewu internetowego.

19. Zakupione uczestnictwo w wydarzeniu edukacyjnym nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi przypadek opisany w pkt 21 niniejszego Regulaminu.

20. Instytut Świadomości Kwantowej i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie wydarzenia edukacyjnego  (za zwrotem kosztów potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu, które odbyło się do tego momentu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest, w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia, i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

21. Instytut Świadomości Kwantowej zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia edukacyjnego z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn od niej niezależnych, w szczególności polegających na: chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę, na zakup produktów wideo na platformie szkoleniowej www.swiadomoscquantum.pl lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków. Osoby dokonujące zakupu usług firmy Instytut Świadomości Kwantowej oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania Instytut Świadomości Kwantowej adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty.

22. Zwrot należności uiszczonych na rzecz Instytut Świadomości Kwantowej następuje po otrzymaniu przez Instytut Świadomości Kwantowej podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, 

korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

IV. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO:

23. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

24. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: [email protected] w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

25. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane wydarzenia edukacyjnego, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

26. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

27. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WYDARZENIU EDUKACYJNYM:

28. Użytkownik może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w wydarzeniu edukacyjnym jeżeli uzna, że wydarzenie edukacyjne nie spełnia jego oczekiwań. Użytkownik ma takie prawo rezygnacji pod warunkiem jego obecności od początku trwania wydarzenia edukacyjnego i zgłoszenia rezygnacji w pierwszym dniu wydarzenia do godziny 14:00. Takie zgłoszenie należy skierować na adres e-mail: [email protected] oraz wylogować się z platformy, zwrócić wszystkie materiały edukacyjne. W przypadku takiego zgłoszenia Instytut Świadomości Kwantowej zwróci jedynie cenę zakupu biletu udziału w wydarzeniu edukacyjnym. Zwrotowi nie podlegają jakiekolwiek inne koszty Użytkowników związane z uczestniczeniem w wydarzeniu edukacyjnym.

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE KONIECZNE DLA KORZYSTANIA Z SERWISU:

29. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:

a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;    

b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.

30. Korzystanie z usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

31. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną, konieczne jest dysponowanie przez niego dostępem do konta poczty elektronicznej

32. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

34. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Instytut Świadomości Kwantowej Magdalena Mleczkowska Paweł Sado s.c.

35. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

36. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.swiadomoscquantum.pl i jej subdomenach.

37. Niniejszy regulamin zastępuje poprzedni regulamin z dnia 4 stycznia 2021.